תקנון החברה

1: פרטי החברה ספידי רייד,

מ"ע: 201204724
רחוב: חטיבת הנגב 19 אשדוד
טל: 03.9272028
דוא"ל: office@speedyride.co.il (להלן "ספידי רייד").

 

2: ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

1.  התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין ספידי רייד, במסגרת ההזמנה.
2. ספידי רייד הינה מארגנת מוצרי תיירות וסוחרת סיטונאית וקמעונאית במוצרי תיירות שונים (להלן "השירותים השונים").
3. ספידי רייד לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לענין אי מילויין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.
4. לדרישת ספידי רייד, ימסור המזמין פרטי התקשרות בטלפון אשר יהיו זמינים משך כל שהותו בחו"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה.
5. על המזמין לבדוק את נכונות המידע המופיע במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, מועדים וכדו' ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה.
6. על המזמין להודיע לספידי רייד במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.
7. הנסיעות הם במתכונת מהדרין גברים מקדימה ונשים מאחור ועל כל נוסע לעמוד בתנאים המקובלים על החברה החרדית.
8. ספידי רייד מתחייבת לעשות את הכל כדי לדייק בזמני הנסיעה ובמידה של תקלה ספידי רייד תעשה את הכל כדי להביא רכב חילופי להסעת הנוסעים אך לא תישא באחריות של איחור או פספוס טיסה או כל נזק אחר.
9. ההסעות ייצאו בדיוק בזמן ולא ימתינו לאף אחד. הנסיעות משדה תעופה כפופות לנחיתה והנהג ימתין ביציאה מהטרמינל עם שלט של "ספידי רייד" החל מעשרים דקות מהנחיתה עד שעה ואז נוסעים. בנסיעות לשדה התעופה לקחנו בחשבון הגעה לשדה שעתיים לפני ההמראה וגם אם יש איחור בהמראה לא יהיה איחור בזמן היציאה, היות ובחו"ל לא נוכל לעדכן את כולם על האיחור לכן ההסעות ייצאו בזמנים שנקבעו מראש.

3: ביטוח:

ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת במפורש. מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד. את הזמנת הביטוח יש לבצע טרם מועד היציאה לחו"ל. פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בספידי רייד על מנת לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי הפוליסה, שספידי רייד אינה צד לו. מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי הינה מתאימה לצרכיו.  

4: דמי ביטול ושינוי:

1. בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14 )ג()ו (לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981-)להלן – "החוק"(. "
2. ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או . ערב חג עד השעה 12:00
3. "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בשיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
4. "צרכן" – מי שמקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לעניין תנאים אלו תהיה ספידי רייד ה"עוסק".
5. בעסקת מכר מרחוק: בהתאם להוראות סעיפים 14 ג)ג( ו-)ד() 2( לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן )ב(, שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
6. בהתאם להוראות סעיפים 14 ה)ב() 1( לחוק, במקרה של ביטול כאמור – תחזיר ספידי רייד לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם; למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14 ג ו- 14 ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק. בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב.
7. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
8. לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה ,  לדוא"ל office@speedyride.co.il מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין .
9. כל העסקאות כפופות להיתר עסקא "ברית פנחס" הנמצאת במשרדי החברה..

 

5: שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים

פרטים אישיים של הלקוחות שנמסרו לחברה לא יועברו לצד ג', אלא אם כן נידרש לכך מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין, ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.

זמינים בשבילכם